Algemene voorwaarden

Untitled photo
Artikel 1. Definities

1. Offerte: alle aanbiedingen van Anki Riteco Photography aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan. 
2. Overeenkomst: de afspraken tussen opdracht tussen Fotografe en Opdrachtgever
3. Opdracht: de dienst of het product dat door de Fotografe geleverd zal worden.
4. Fotografe: Anki Riteco Photography, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee Fotografe de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarde van deze algemene voorwaarden.
6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
7. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Opdrachtgever.
8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912 (Aw)
9. Administratiekosten: worden berekend voor het opnieuw versturen van de foto’s nadat de download termijn van 1 week (bij Wetransfer) is verstreken.


Artikel 2. Toepassing

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle afgenomen diensten bij Fotografe, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
2. Expliciete wensen van de Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Fotografe slechts bindend indien en voor zover deze door Fotografe uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.Artikel 3. Aanbod en offertes

1. Prijzen zijn incl. BTW en staan vermeld op de website. Bij aanvragen anders dan vermeld op de website doet Fotografe een aanbod in de vorm van een offerte.
2. Prijsopgaven in offertes kunnen wijzigingen ondergaan door een (onvoorziene) omstandigheid en/of verandering in de opdracht, werkzaamheden of prijsstijging. Fotografe zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
3. Een offerte is geldig tot 1 maand na verzending, tenzij anders aangegeven.
4. Fotografe heeft het recht de prijzen op de website te wijzigen. Lopende opdrachten / offertes vallen niet onder de gewijzigde prijzen.
5. Als de Fotografe door omstandigheden niet aanwezig kan zijn of verhinderd is, wordt er, indien mogelijk naar een nieuwe datum gezocht. Indien dit niet mogelijk blijkt, ontvangt Opdrachtgever de (aan)betaling terug.


Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Fotografe werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
2. Fotografe houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Fotografe onaanvaardbaar maken.
3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotografe is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.


Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

1. Fotografe zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Fotografe gebruikelijk werkt.
2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
 3. Opdrachtgever dient de omstandigheden voor Fotografe zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
4. Fotografe levert de beelden af in haar eigen stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast. Bij Newborns worden oneffenheden en rode vlekken, indien hinderlijk verzacht maar niet geheel verwijderd. Juist die kenmerken zijn typerend voor een pasgeboren baby.
 5. In geval van een Newbornshoot of andere fotosessies met (kleine) kinderen, blijven de aanwezige (groot)ouders of voogd verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen.
6. Tijdens uitvoering van de opdracht is het niet toegestaan om eigen beeldmateriaal te maken zonder toestemming van Fotografe.
 7. In geval van ziekte of letsel aan de kant van Opdrachtgever dient dit indien mogelijk -minimaal 24 uur van tevoren- bekend te worden gemaakt bij Fotografe. De sessie wordt eenmalig verzet. Bij slechte weersomstandigheden voor buitenopnames kan de sessie eveneens eenmalig worden verzet.
8. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor Fotografe niet mogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal een nieuwe sessiedatum worden afgesproken. Indien het verzetten van de sessie onmogelijk is binnen de termijn, zoals bij Newborns, zal Fotografe u doorverwijzen naar haar collega fotografen en de betaalde sessiekosten terugstorten.  


Artikel 6. Levering

1. Tenzij anders overeengekomen levert Fotografe de hoge resolutie foto’s (zonder logo) binnen 3 weken nadat de sessie heeft plaatsgevonden. Tevens ontvangt de Opdrachtgever de gekozen foto’s in klein formaat en voorzien van logo voor eigen (digitaal) gebruik. Fotograaf beslist welke foto’s er bewerkt en ter selectie aangeboden worden. Fotografe zal de foto’s in webformaat in een beveiligde privé galerij op haar website plaatsen, waarna de Opdrachtgever een keuze kan maken uit de door de Fotografe geselecteerde foto’s. Opdrachtgever geeft de gekozen fotonummers aan Fotograaf door. De gekozen foto’s zullen dan een nog een laatste check ondergaan. Hierna worden de fotobestanden digitaal verzonden mits de betaling is voldaan. Originele bestanden worden niet overhandigd.
2. Fotografe maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan Opdrachtgever gecommuniceerd.
3. Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.
4. Fotografe levert de bestanden digitaal via WeTransfer. De download link is 1 week geldig. Indien de Fotografe de fotobestanden opnieuw moet versturen, worden administratiekosten in rekening gebracht.
5. Fotobestanden blijven minimaal 6 maanden bij Fotografe in bewaring. Uitgezonderd diefstal/brand/crash. Na deze termijn zal Fotografe de fotobestanden verwijderen.
6. Cadeaubonnen zijn gepersonaliseerd. Deze zijn daardoor niet vatbaar voor herroepingsrecht en kunnen niet worden geretourneerd. De geldigheidstermijn van een cadeaubon is 1 jaar, vanaf de datum vermeld op de cadeaubon.


Artikel 7. Vergoeding

1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de Fotografe gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing zoals vermeld op haar website.
2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Fotografe een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
3. Indien aannemelijk is dat Fotografe hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal Fotografe dit doorberekenen aan Opdrachtgever. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uur prijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.
4. Alle door Fotografe genoemde bedragen zijn inclusief btw voor particulieren, tenzij anders overeengekomen.  


Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

1. Fotografe zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
2. Voor een fotoshoot geldt dat de betaling van de shoot één week voor de datum van de sessie betaald dient te zijn.
 3. De factuur voor de uitgekozen foto’s zal na de bestelling worden verstuurd. Na betaling van het bedrag zullen de foto’s toegestuurd worden.
4. Tenzij anders overeengekomen, geldt voor overige foto-opdrachten de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.  


Artikel 9. Annulering en opschorting

1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Fotografe, nadat Opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
2. Indien Opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Fotografe gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
4. Bij ontbinding van de overeenkomst door Opdrachtgever brengt Fotografe 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.
5. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor Fotografe niet mogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, kan de Fotografe niet aansprakelijk worden gesteld. Er zal een nieuwe sessiedatum worden afgesproken.
6. Opschorting van de opdracht kan de termijn van 12 maanden niet overschrijden. Na deze termijn kan de opdracht ontbonden worden of kan de opdracht aan prijsstijging onderhevig zijn.
7. Betalingsverplichting geldt tevens indien Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
8. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Fotografe.


Artikel 10. Klachten

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen een week na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de Fotografe. 2. Klachten met betrekking tot de geleverde producten dienen zo snel mogelijk na ontvangst en uiterlijk binnen 5 dagen schriftelijk bij Fotografe gemeld te worden. Beschadigde producten en verpakkingsmateriaal dienen tot aan de behandeling bewaard te blijven door en bij Opdrachtgever. 

3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.


Artikel 11. Auteursrecht

1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van Fotografe, indien niet anders overeengekomen.
2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berust bij Fotografe. Indien digitale bestanden worden gekocht, wordt het gebruiksrecht gekocht, niet het auteursrecht.
3. Fotografe houdt zich het recht voor de werken gemaakt tijdens de fotosessie te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, websites van derden, tijdschriftartikelen, exposities, drukwerk, promotiemateriaal, sample producten en wedstrijden. Opdrachtgever heeft het recht privé gevoelige foto’s uit te sluiten. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
4. Voor digitaal gebruik worden de foto’s in klein formaat (voor web) geleverd en voorzien van logo/naam van de Fotografe. Indien de Opdrachtgever dit niet wenst, dient dit vooraf schriftelijk (op het opdrachtformulier) aangegeven te worden.  Zie artikel 11.5
5. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Fotografe, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.
6. Opdrachtgever is niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van Fotografe.
7. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
8. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fotografe.
9. Elk gebruik van een werk van Fotografe dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Fotografe.
10. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Fotografe, rekent Fotografe twee maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
11. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de Fotografe.


Artikel 12. Portretrecht

1. Fotografe houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, zoals genoemd in artikel 11 lid 3 van deze voorwaarden.
2. Fotografe houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie.
3. In geval van publicatie in drukwerk van derden, waaronder kranten en tijdschriften en bij verkoop van de foto’s, zal Fotografe voorafgaand toestemming vragen aan geportretteerden.
4. Opdrachtgever heeft het recht om bepaalde vaak privé gevoelige foto’s uit te sluiten. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient bij Fotografe schriftelijk bekend gemaakt te worden.
5. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.  


Artikel 13. Aansprakelijkheid

1. Fotografe is niet aansprakelijk voor enige schade zowel materieel als immaterieel ontstaan bij Opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Fotografe of diens vertegenwoordigers.
2. Fotografe is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die niet door Fotografe geleverd zijn, of door een andere leverancier geleverd dan door Fotografe is aanbevolen.
3. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.  


Artikel 14. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

1. Fotografe behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Fotografe aan Opdrachtgever medegedeeld. Indien Opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen.


Artikel 15. Overige bepalingen

1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Anki Riteco Photography en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.Powered by SmugMug Owner Log In